امید دره

یکشنبه 12 خرداد 1398
بازیکن سایپا در استودیانتس دلاپالتا آرژانتین
بازیکن سایپا در استودیانتس دلاپالتا آرژانتین
امید دره بازیکن پیشین سایپا فوتبال ایران را برای اولین بار به آرژانتین وصل کرد.