اخبار مرتبط با علی نظری جویباری (قائم مقام باشگاه)