جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 فرانسه فرانسه 12 10 0 2 0 0 0 30
2 آمریکا آمریکا 12 10 0 2 0 0 0 29
3 روسیه روسیه 12 9 0 3 0 0 0 28
4 برزیل برزیل 12 8 0 4 0 0 0 24
5 لهستان لهستان 12 8 0 4 0 0 0 23
6 صربستان صربستان 12 8 0 4 0 0 0 20
7 ایتالیا ایتالیا 12 7 0 5 0 0 0 21
8 کانادا کانادا 12 6 0 6 0 0 0 19
9 ژاپن ژاپن 12 6 0 6 0 0 0 15
10 آلمان آلمان 12 5 0 7 0 0 0 17
11 استرالیا استرالیا 12 5 0 7 0 0 0 15
12 بلغارستان بلغارستان 12 5 0 7 0 0 0 14
13 <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong> ایران 12 4 0 8 0 0 0 13
14 آرژانتین آرژانتین 12 2 0 10 0 0 0 9
15 چین چین 12 2 0 10 0 0 0 6
16 کره جنوبی کره جنوبی 12 1 0 11 0 0 0 5
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1397/03/04
آرژانتینآرژانتین 2 3 آمریکا آمریکا
چینچین 2 3 بلغارستان بلغارستان
لهستانلهستان 3 0 کره جنوبی کره جنوبی
آلمانآلمان 1 3 ایتالیا ایتالیا
استرالیااسترالیا 1 3 ژاپن ژاپن
روسیهروسیه 3 0 کانادا کانادا
صربستانصربستان 0 3 برزیل برزیل
فرانسهفرانسه 3 1 ایران <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>
1397/03/05
بلغارستانبلغارستان 1 3 آمریکا آمریکا
چینچین 3 0 آرژانتین آرژانتین
لهستانلهستان 3 0 روسیه روسیه
ایتالیاایتالیا 3 2 برزیل برزیل
استرالیااسترالیا 0 3 ایران <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>
آلمانآلمان 1 3 صربستان صربستان
کاناداکانادا 3 0 کره جنوبی کره جنوبی
فرانسهفرانسه 3 1 ژاپن ژاپن
1397/03/06
بلغارستانبلغارستان 3 1 آرژانتین آرژانتین
چینچین 0 3 آمریکا آمریکا
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 1 3 ژاپن ژاپن
لهستانلهستان 3 1 کانادا کانادا
برزیلبرزیل 3 0 آلمان آلمان
فرانسهفرانسه 3 0 استرالیا استرالیا
ایتالیاایتالیا 3 0 صربستان صربستان
کره جنوبیکره جنوبی 0 3 روسیه روسیه
1397/03/11
استرالیااسترالیا 1 3 روسیه روسیه
لهستانلهستان 3 0 فرانسه فرانسه
ژاپنژاپن 2 3 آمریکا آمریکا
چینچین 1 3 آلمان آلمان
بلغارستانبلغارستان 2 3 صربستان صربستان
برزیلبرزیل 3 0 کره جنوبی کره جنوبی
1397/03/12
کاناداکانادا 3 1 ایتالیا ایتالیا
آرژانتینآرژانتین 2 3 ایران <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>
برزیلبرزیل 3 0 ژاپن ژاپن
لهستانلهستان 3 0 چین چین
روسیهروسیه 2 3 صربستان صربستان
کره جنوبیکره جنوبی 0 3 آمریکا آمریکا
آلمانآلمان 0 3 فرانسه فرانسه
بلغارستانبلغارستان 0 3 استرالیا استرالیا
1397/03/13
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 0 3 ایتالیا ایتالیا
آرژانتینآرژانتین 1 3 کانادا کانادا
کره جنوبیکره جنوبی 2 3 ژاپن ژاپن
لهستانلهستان 1 3 آلمان آلمان
صربستانصربستان 3 2 استرالیا استرالیا
برزیلبرزیل 3 2 آمریکا آمریکا
بلغارستانبلغارستان 0 3 روسیه روسیه
فرانسهفرانسه 2 3 چین چین
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 1 3 کانادا کانادا
1397/03/14
آرژانتینآرژانتین 3 0 ایتالیا ایتالیا
1397/03/18
ایتالیاایتالیا 2 3 لهستان لهستان
ژاپنژاپن 0 3 بلغارستان بلغارستان
چینچین 0 3 ایران <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>
روسیهروسیه 1 3 برزیل برزیل
آرژانتینآرژانتین 1 3 صربستان صربستان
فرانسهفرانسه 3 0 کره جنوبی کره جنوبی
1397/03/19
آلمانآلمان 3 0 آمریکا آمریکا
کاناداکانادا 3 0 استرالیا استرالیا
ایتالیاایتالیا 3 1 بلغارستان بلغارستان
ژاپنژاپن 0 3 لهستان لهستان
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 2 3 برزیل برزیل
روسیهروسیه 3 0 چین چین
فرانسهفرانسه 3 1 آرژانتین آرژانتین
کره جنوبیکره جنوبی 0 3 صربستان صربستان
1397/03/20
آمریکاآمریکا 3 1 استرالیا استرالیا
کاناداکانادا 1 3 آلمان آلمان
بلغارستانبلغارستان 1 3 لهستان لهستان
ژاپنژاپن 3 2 ایتالیا ایتالیا
چینچین 0 3 برزیل برزیل
کره جنوبیکره جنوبی 0 3 آرژانتین آرژانتین
روسیهروسیه 3 1 ایران <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>
فرانسهفرانسه 3 0 صربستان صربستان
استرالیااسترالیا 3 2 آلمان آلمان
1397/03/21
کاناداکانادا 1 3 آمریکا آمریکا
1397/03/25
چینچین 1 3 ایتالیا ایتالیا
کره جنوبیکره جنوبی 1 3 استرالیا استرالیا
کاناداکانادا 3 0 برزیل برزیل
بلغارستانبلغارستان 0 3 فرانسه فرانسه
آلمانآلمان 2 3 ژاپن ژاپن
روسیهروسیه 3 0 آرژانتین آرژانتین
1397/03/26
لهستانلهستان 0 3 ایران <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>
آمریکاآمریکا 3 0 صربستان صربستان
کره جنوبیکره جنوبی 2 3 ایتالیا ایتالیا
استرالیااسترالیا 3 1 چین چین
فرانسهفرانسه 3 0 برزیل برزیل
آلمانآلمان 3 1 آرژانتین آرژانتین
بلغارستانبلغارستان 3 0 کانادا کانادا
روسیهروسیه 3 0 ژاپن ژاپن
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 2 3 صربستان صربستان
1397/03/27
آمریکاآمریکا 3 0 لهستان لهستان
کره جنوبیکره جنوبی 3 0 چین چین
ایتالیاایتالیا 1 3 استرالیا استرالیا
آرژانتینآرژانتین 2 3 ژاپن ژاپن
فرانسهفرانسه 3 2 کانادا کانادا
آلمانآلمان 0 3 روسیه روسیه
بلغارستانبلغارستان 3 2 برزیل برزیل
لهستانلهستان 0 3 صربستان صربستان
1397/03/28
آمریکاآمریکا 3 0 ایران <strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>
1397/04/01
کاناداکانادا 12:30 صربستان صربستان
لهستانلهستان 13:10 آرژانتین آرژانتین
بلغارستانبلغارستان 15:30 آلمان آلمان
استرالیااسترالیا 15:40 برزیل برزیل
چینچین 16:00 ژاپن ژاپن
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 18:00 کره جنوبی کره جنوبی
آمریکاآمریکا 20:00 فرانسه فرانسه
ایتالیاایتالیا 23:00 روسیه روسیه
1397/04/02
استرالیااسترالیا 12:10 آرژانتین آرژانتین
ژاپنژاپن 12:30 صربستان صربستان
برزیلبرزیل 14:40 لهستان لهستان
آلمانآلمان 15:30 کره جنوبی کره جنوبی
چینچین 16:00 کانادا کانادا
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 18:00 بلغارستان بلغارستان
آمریکاآمریکا 20:00 روسیه روسیه
ایتالیاایتالیا 23:00 فرانسه فرانسه
1397/04/03
برزیلبرزیل 06:40 آرژانتین آرژانتین
استرالیااسترالیا 09:40 لهستان لهستان
ژاپنژاپن 12:30 کانادا کانادا
بلغارستانبلغارستان 15:30 کره جنوبی کره جنوبی
چینچین 16:00 صربستان صربستان
<strong style="color:red;font-weight:normal">ایران</strong>ایران 18:00 آلمان آلمان
فرانسهفرانسه 20:00 روسیه روسیه
ایتالیاایتالیا 23:00 آمریکا آمریکا