بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
امید ایران
امید ایران
0 0 0 0 0-0 0 0
2
اميد قطر
اميد قطر
0 0 0 0 0-0 0 0
3
امید ازبکستان
امید ازبکستان
0 0 0 0 0-0 0 0
4
امید ترکمنستان
امید ترکمنستان
0 0 0 0 0-0 0 0