ترکیب اصلی بنفیکا
ذخیره ها
 • پیزی
 • هریس سفروویچ
 • لیته
 • عادل تارابت
 • راموس
 • گیلبرتو
 • موراتا
 • سوالیهو میته
 • رومن یارمچوک

اتفاقات بازی

1'
ظهیر فدال
2'
پائولینیو
8'
پابلو سارابیا پدرو گونکالوس
20'
پدرو پرو
22'
یان فرتونگن
27'
جولین وایگل
33'
پابلو سارابیا
46'
رومن یارمچوک والنتینو لازارو
48'
پدرو گونکالوس
55'
ریکاردو اسگایو ظهیر فدال
62'
پائولینیو ماتئوس ماتئوس
68'
ماتئوس ماتئوس ریکاردو اسگایو
73'
ریکاردو اسگایو
74'
عادل تارابت آلیتون آلمیدا
74'
گیلبرتو جولین وایگل
83'
توماس پابلو سارابیا
86'
پیزی اورتون
86'
راموس نونز
89'
عادل تارابت
93'
براگانکا پدرو گونکالوس
93'
نونو سانتوس اوگارت
96'
پیزی
اودیسنس والچودیموس
آلیتون آلمیدا
نیکولاس اوتامندی
یان فرتونگن
والنتینو لازارو
جولین وایگل
ژوآئو ماریو
الکس گریمالدو
رافا سیلوا
نونز
اورتون
آنتونیو آدان
ظهیر فدال
ایناسیو
نتو
ریس
ماتئوس ماتئوس
اوگارت
پدرو پرو
پابلو سارابیا
پائولینیو
پدرو گونکالوس
اودیسنس والچودیموس
آلیتون آلمیدا
نیکولاس اوتامندی
یان فرتونگن
والنتینو لازارو
جولین وایگل
ژوآئو ماریو
الکس گریمالدو
رافا سیلوا
نونز
اورتون
آنتونیو آدان
ظهیر فدال
ایناسیو
نتو
ریس
ماتئوس ماتئوس
اوگارت
پدرو پرو
پابلو سارابیا
پائولینیو
پدرو گونکالوس
ترکیب اصلی اسپورتینگ
 • پابلو سارابیا
 • نتو
 • ماتئوس ماتئوس
 • ایناسیو
 • آنتونیو آدان
 • ظهیر فدال
 • پدرو پرو
 • پدرو گونکالوس
 • پائولینیو
 • ریس
 • اوگارت
ذخیره ها
 • براگانکا
 • توماس
 • نونو سانتوس
 • تاباتا
 • نازینیو
 • اسوگو
 • ریکاردو اسگایو
 • Virginia J.
 • استوس