بازی فاینورد و اسپارتا روتردام - هفته 6 - 1401/06/20

-
1401/06/20 19:15

اسپارتا روتردام

آخرین بازی های فاینورد

1401/05/16
ویتسه آرنهایم
2 - 5
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
6 - 1
ناک بردا
دوستانه

آخرین بازی های رو در رو

1400/11/17
4 - 0
اسپارتا روتردام
1400/08/09
اسپارتا روتردام
0 - 1
1399/10/21
اسپارتا روتردام
0 - 2
1399/07/27
1 - 1
اسپارتا روتردام
1398/05/13
2 - 2
اسپارتا روتردام

آخرین بازی های اسپارتا روتردام

1401/05/23
اسپارتا روتردام
2 - 3
1401/05/14
0 - 0
اسپارتا روتردام
دوستانه
1401/05/08
اسپارتا روتردام
3 - 1
امن
دوستانه
1401/04/29
ویلم تیلبورگ
0 - 2
اسپارتا روتردام
دوستانه
1401/04/24
اسپارتا روتردام
1 - 0
هراکلس