ولید عباس

ولید عباس

اخبار ولید عباس

ولید عباس: امیدوارم طرفداران اماراتی من را ببخشند
2.4K 0

ولید عباس: امیدوارم طرفداران اماراتی من را ببخشند

او گفته امارات بدشانس بود.

او گفته امارات بدشانس بود.