بازیکنان تیم ملی کره جنوبی

لیست بازیکنان تیم فوتبال تیم ملی کره جنوبی

دروازه بان ها

سانگ بوم کئون
سانگ بوم کئون 26 سال
12
کیم سئونگ جیو
کیم سئونگ جیو 33 سال
1
جو هیون وو
جو هیون وو 32 سال
21

مدافعین

وون کیونگ وون
وون کیونگ وون 31 سال
20
یون جانگ گیو
یون جانگ گیو 25 سال
2
کیم جین سو
کیم جین سو 31 سال
3
کیم مین هوان
کیم مین هوان 28 سال
15
کیم تائه هوان
کیم تائه هوان 34 سال
23
چو یو مین
چو یو مین 27 سال
24

هافبک ها

لی جائه سونگ
لی جائه سونگ 31 سال
10
سئونگ هو پایک
سئونگ هو پایک 26 سال
8
جونگ وو یونگ
جونگ وو یونگ 34 سال
5
این بئوم هوانگ
این بئوم هوانگ 27 سال
6
چول هونگ
چول هونگ 33 سال
14
سون جون هو
سون جون هو 31 سال
13

مهاجمین

جئونگ وو یئونگ
جئونگ وو یئونگ 24 سال
25
نا سانگ هو
نا سانگ هو 27 سال
17
گوئه سونگ چو
گوئه سونگ چو 25 سال
9
سونگ مین کیو
سونگ مین کیو 24 سال
26
اوی جو هوانگ
اوی جو هوانگ 31 سال
16
کئون چانگ هون
کئون چانگ هون 29 سال
22