بازی آرژانتین - بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 9)

آرژانتین

3 0

بولیوی

04:00 1400/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آرژانتین و بولیوی

کوپا آمريکا گروه A

آرژانتین

4
1

بولیوی

04:30
1400/04/08
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

2
1

بولیوی

23:30
1399/07/22
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

0
2

بولیوی

00:30
1396/01/09
کوپا آمریکا گروه D

بولیوی

0
3

آرژانتین

06:30
1395/03/26

اخبار بازی