بازی پاری سن ژرمن - اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

پاری سن ژرمن

1(5) (6)1

اینتر

16:00 1398/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
2
9
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
7
4
کرنر
5
18
خطا
15
1
آفساید
4
19
ضربه آزاد
18
7
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
11
3
کرنر
3
8
خطا
7
1
آفساید
3
10
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
6
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
3
پرتاب دستی
4
0
کرنر
0
1
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
1
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
0
پرتاب دستی
0

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

3
1

اینتر

01:30
1395/05/04
بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

1
0

اینتر

20:00
1394/10/09
بین المللی دوستانه باشگاهی

اینتر

0
1

پاری سن ژرمن

22:30
1393/10/09