بازی هلند - جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

هلند

6 0

جبل الطارق

22:15 1400/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هلند و جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

هلند

7
0

جبل الطارق

23:15
1400/01/10

اخبار بازی