بازی ترکیه - ایتالیا

یورو گروه A (هفته 1)

ترکیه

0 3

ایتالیا

23:30 1400/03/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
1
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
3
0
موقعیت گل
14
36
٪ مالکیت توپ
64
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
8
0
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
23
2
کرنر
8
10
خطا
8
2
آفساید
4
13
ضربه آزاد
12
3
موقعیت گل
24
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
11
0
شوت داخل چارچوب
8
12
پرتاب دستی
33
2
کرنر
5
9
خطا
4
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
10
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
5
6
پرتاب دستی
10

ویدیوهای بازی ترکیه و ایتالیا

اخبار بازی