بازی جنوا - آث میلان

ایتالیا سری آ (هفته 7)

جنوا

1 2

آث میلان

22:15 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
11
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
0
23
خطا
14
3
آفساید
1
14
ضربه آزاد
25
11
موقعیت گل
9
51
٪ مالکیت توپ
49
4
کارت زرد
4
2
کارت قرمز
2
5
نجات دروازه
5
5
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
0
12
خطا
7
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
2
3
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی جنوا و آث میلان

ایتالیا سری آ

جنوا

1
2

آث میلان

15:00
1400/01/29
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
2

جنوا

23:15
1399/09/26
ایتالیا سری آ

جنوا

2
1

آث میلان

17:30
1398/12/18
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

جنوا

17:30
1397/11/01

اخبار بازی