بازی سایپا - صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 9)

سایپا

1 1

صنعت نفت آبادان

15:20 1399/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
1

صنعت نفت آبادان

20:50
1400/04/04
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

2
1

سایپا

15:30
1398/12/09
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
1

صنعت نفت آبادان

17:40
1398/07/12
لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

3
0

سایپا

21:30
1398/02/26

اخبار بازی