حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید
کد خبر: 1677386/44 زمان: 15:15   1399/01/20 بازدید: 5,722

نابینایی که می خواهد از بولت سریع تر باشد 

عجیب ترین تیم دونفره جهان به دنبال معجزه

کرونا هم نتوانسته سریعترین دونده نابینای جهان را متوقف کند و دیوید براون حتی رویاهای بزرگتری را دنبال می کند: «دویدن سریعتر از یوسین بولت».

به گزارش "ورزش سه"، ورزشکاران المپیکی هر طور شده سعی می کنند با تمرین در خانه و یا تمرین انفرادی در فضای بازی بدنشان را در روزهای بحرانی کرونا آماده نگه دارند، اما شاید در این میان کمتر کسی به ورزشکارانی فکر کرده باشد که به خاطر کرونا با محدودیت های بیشتری برای تمرین مواجه هستند.


خبرگزاری رویترز در یک گزارش به زندگی این روزهای "دیوید براون" ســریعترین دونــده کامــلا نابینــای جهــان پرداخته که باید همواره در تمرینات و مسابقات یکی همراه او باشد. او که مدال طلای پارالمپیک 2016 ریو را در کارنامه دارد، با راهنمایــی "جــروم آوری" مراحــل موفقیــت را یکــی بعــد از دیگــری پشــت ســر گذاشـته امـا شـیوع ویـروس کرونـا باعـث شـده ایـن دو بعـد از شـش سـال تمریـن و دویـدن بـا یکدیگـر از هــم جــدا شــوند.
با وجود شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، خیلی از دوندگان المپیکی تمرینات خود را به صورت انفرادی و با رعایت فاصله اجتماعی دنبال می کنند، اما دوندگان نابینا که همواره عادت دارند در تمرینات هم یک همراه داشته باشند، به خاطر رعایت نشدن این فاصله اجتماعی به راحتی نمی توانند تمرین کنند. 


در همه مسابقات دوی نابینایان در سراسر جهان، دوندگان با یک بند 30 سانتی متری دست های خود را به همراهشان متصل می کنند تا مسیر مسابقه را به درستی طی کنند. 


دیوید براون و جروم آوری با اینکه نمی توانند مثل گذشته تمرینات خود را پیگیری کنند، اما با یک ابتکار جدید توجه همه را به خود جلب کردند. آن ها که به دفاع از عنوان قهرمانی در پارالمپیک توکیو در تابستان سال 2021 فکر می کنند، سعی کردند با سیستم جدیدی تمریناتشان را در روزهای شیوع ویروس کرونا پیگیری کنند. 

 


این دونده آمریکایی که با 10.92 ثانیه رکورددار دوی صدمتر نابینایان جهان به شمار می رود، درباره وضعیت این روزهای خود می گوید: «در شــرایط فعلــی، بایــد خودمــان را یکطــوری منطبـق مـی کردیـم. جـروم یـا مربـی ام(خواکیـم کــروز، قهرمــان ســابق 800 متــر المپیــک) بــه فاصلــه 60-50 متــری مــن می ایســتند و بلنــد دســت می زننــد و مــن بــه طــرف آنهــا مــی دوم.»


دیوید براون وقتی 13 سال داشته، بینایی خود را به دلیل بیماری کــه منجــر بــه آب ســیاه و در نهایــت کــوری کامــل می شــود، از دســت داده است. او که عادت دارد همواره در کنار یک راهنما بدود، ادامه می دهد: دویــدن بــا یــک راهنمــا آن هــم بــه صــورت همیشــگی ویژگی هــای خــودش را دارد. وقتــی خــودم مــی دوم بــا آنکــه میتوانــم مســتقیم بــدوم امــا گاهــی منحــرف می شــوم چــون عوامــل متعــدد و متنوعــی وجــود دارد کــه تأثیرگــذار اســت، مثــلا ممکــن اســت نتوانــم صــدای جــروم را بشــنوم بــه دلیــل آنکــه بــاد بــا ســرعت در گوشهــای مــن می پیچــد . 


با اینکه همیشه و در همه جا از دیوید براون به عنوان یک قهرمان یاد می شود، اما نباید نقش جروم آوری را هم کمرنگ دانست. برای هر دونده نابینا اول از همه مهم است که راهنمای او توانایی دویدن با سرعت بالا را داشته باشد. آوری، راهنمای براون این توانایی را به خوبی دارد و رکوردش در دوی صد متر 10.17 ثانیه است؛ یعنی می تواند سریعتر از براون هم بدود. 


جروم آوری که حالا 42 ساله است، درباره اینکه چرا خودش با سرعت خوبی که در دوی صد متر داشته، به عنوان یک ورزشکار حرفه ای فعالیت نکرده، می گوید: ســنم داشــت بــالا می رفــت و در درون خــودم مـی دانسـتم کـه نـه فقـط بـرای حضـور در المپیـک بلکــه بــرای رســیدن بــه مــدال در مسابقات دوی سرعت بایــد صــد متــر را در 9.9 یــا 9.8 ثانیــه بــدوم.

 


کاری که آوری انجام می دهد، شاید به اندازه براون و حتی بیشتر هم سخت باشد. او در طول مسیر باید شرایط را هم برای براون گزارش کند و بگوید که چقدر از مسیر باقی مانده است. جروم آوری امیدوار است قهرمانی پارالمپیک ریو را در توکیو هم تکرار کند: اگــر دیویــد در روز خوبــش باشــد و بهتریــن نمایــش خــود را اجــرا کنــد، آســمان ســقف رویاهایــش اســت. مــا قطعــاً خودمــان را بــه بهتریــن شــکل آمــاده میکنیــم مثــل ریــو. راســتش را بخواهیــد حتــی قبــل از آنکــه پایمــان را روی پیســت مســابقات برزیــل بگذاریــم، میدانســتم قهرمــان میشــویم. آمادهســازی، تمریــن و تمرکــز همــه داســتان همیــن اســت.

 

جالب اینکه جروم آوری با سن بالاتری که از دیوید براون دارد و تجربه بیشتری که به دست آورده، می گوید از همراه همیشگی خود الهام گرفته است: بـودن بـا بـراون بـه مـن درسهـای زیـادی داده از جملـه اینکـه آدم بهتـری باشـم، بـر موانـع غلبــه کنــم، اعتمــاد کنــم و ارتبــاط داشــته باشــم. هــر روز چیزهــای فوق العــاده و امیدوارکننــده می شــنوم، بازتابــی از مادرانــی کــه فرزنــدان نابینــا دارنــد. آنهــا میگوینــد دیویــد بــرای مــن الهامبخــش بــوده و میتوانــم ایــن را بــه بچــه ام منتقــل کنــم.


جالب است بدانید دیوید براون رویاهای بزرگی در سر دارد، حتی اینکه سریعتر از اسطوره دوی سرعت جهان بدود: مــن فقــط تـلـاش میکنــم بهتریــن ورزشــکاری باشــم کــه میتوانــم، میخواهــم ســریعترین باشــم، حتــی ســریعتر از یوســین بولــت، ســریعتر از جــروم آوری.

از سراسر وب
ديدگاه کاربران
برای ارسال دیدگاه، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ورود به حساب کاربری خود اینجا کلیک نمایید.