بازی شهرخودرو مشهد و فولاد - هفته 30 - 12 خرداد 1401

12 خرداد 1401 - 18:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

36 '
subtitute-out
سیدمهران موسوی وحید حیدریه
48 '
yellow-card
سیدمهران موسوی
49 '
yellow-card
موسی کولیبالی
61 '
yellow-card
ساسان انصاری
63 '
subtitute-out
فردین رابط رحمان جعفری
69 '
subtitute-out
احمدرضا جلالی مجتبی نجاریان
69 '
subtitute-out
ساسان حسینی لوسیانو پریرا
70 '
subtitute-out
ابوالفضل عکاشه ابوذر صفرزاده
74 '
subtitute-out
علیرضا کوشکی محمدرضا خلعتبری
83 '
yellow-card
آرش رضاوند