بازی آاس رم و کریمونس - هفته 2 - 1401/05/31

آخرین بازی های آاس رم

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/25
2 - 0
پورتیموننز

آخرین بازی های کریمونس

1401/05/17
3 - 2
ترنانا
دوستانه
دوستانه
1401/05/02
2 - 0
اسپال
دوستانه
دوستانه
1400/05/15
اسپال
1 - 2