بازی صنعت نفت آبادان - پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 1)

صنعت نفت آبادان

2 1

پیکان

16:40 1399/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
2

پیکان

15:00
1399/12/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

پیکان

20:30
1399/05/20
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

2
3

صنعت نفت آبادان

16:15
1398/09/14
لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
1

پیکان

16:30
1397/12/26

اخبار بازی