جدول والیبال ساحلی قهرمانی آسیا 2022

جدول گروه A

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
ایران یک
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 84 61 1.377
2
قطر سه
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 76 79 0.962
3
ژاپن دو
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 67 87 0.770

جدول گروه B

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
قطر یک
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 86 58 1.483
2
تایلند سه
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0.667 73 95 0.768
3
چین دو
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0.25 90 96 0.938

جدول گروه C

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
ژاپن سه
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1.5 89 93 0.957
2
استرالیا یک
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 81 79 1.025
3
اندونزی یک
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0.667 90 88 1.023

جدول گروه D

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
استرالیا دو
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5 2 2.5 136 110 1.236
2
عمان دو
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 115 83 1.386
3
قزاقستان یک
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1.333 127 123 1.033
4
هنگ کنگ دو
0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 64 126 0.508

جدول گروه E

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
استرالیا سه
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 126 83 1.518
2
قزاقستان سه
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 4 1 144 138 1.043
3
اندونزی دو
0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0.75 112 133 0.842
4
ژاپن یک
0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 6 0.167 112 140 0.8

جدول گروه F

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
چین یک
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 127 104 1.221
2
تایلند دو
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 119 106 1.123
3
ایران چهار
0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0.4 117 134 0.873
4
قزاقستان دو
0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 6 0.167 115 134 0.858

جدول گروه G

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
ایران دو
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 138 101 1.366
2
چین سه
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 112 107 1.047
3
تایلند یک
0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0.75 128 120 1.067
4
هنگ کنگ یک
0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 76 126 0.603

جدول گروه H

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
ایران سه
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 126 85 1.482
2
عمان یک
0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 113 101 1.119
3
ساحلی هند
0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0.5 92 104 0.885
4
قطر دو
0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 85 126 0.675

رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.